Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů jsou dokumentem nebo prohlášením, které organizace, firmy nebo webové stránky používají k informování svých uživatelů nebo zákazníků o způsobu, jakým shromažďují, uchovávají, používají a chrání osobní údaje. Tyto zásady jsou důležité pro zajištění transparentnosti a ochrany soukromí jednotlivců, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Informace o správci osobních údajů

Správcem osobních údajů je fyzická osoba Jan Haratek. (dále jen „Správce“).

Správce zpracovává jako správce osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), níže uvedené osobní údaje v následujících případech, kontaktních formulářích a za následujících podmínek.

Provoz Webových stránek a cookies

Správce spravuje Webové stránky, to je doménu haratek.cz.

Subjekt údajů:

Správce zpracovává v souvislosti s provozem Webových stránek osobní údaje návštěvníků Webových stránek (v této kapitole 3. „Provoz webových stránek a cookies“ dále jen „Subjekt údajů“).

Kategorie osobních údajů / cookies:

Správce zpracovává v souvislosti s provozem Webových stránek následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

 • IP adresa, údaj o operačním systému, údaj o typu internetového prohlížeče, údaj o druhu používaného zařízení a jiné obdobné údaje; a

 • Odkazy na Webové stránce, které navštíví Subjekt údajů (tyto údaje jsou však anonymizovány); a

 • Soubory cookies (tzv. malé textové soubory, které se uloží do Vašeho zařízení, pokud Subjekt údajů navštíví a pokud si prohlíží Webové stránky), a to konkrétně:

  • Technické cookies (bez těchto cookies nemůžou fungovat Webové stránky a nelze nakupovat v Internetovém obchodu)
  • Analytické cookies (porozumění fungování Webových stránek); funkční cookies (informace o Subjektu údajů a zjednodušení používání Webových stránek Subjektem údajů)
  • Reklamní cookies (přizpůsobení reklamy);

Více informací o tom, co jsou cookies lze najít zde.

(v této kapitole „Provoz webových stránek a cookies“ dále jen „Osobní údaje“).

Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 • Zajištění fungování Webových stránek; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem Správce podle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

 • zlepšení fungování Webových stránek; právním základem tohoto zpracování je souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas se zpracováním cookies pro tyto účely lze udělit prostřednictvím cookies banneru na Webových stránkách; a zároveň

 • marketingové účely; právním základem tohoto zpracování je souhlas Subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas se zpracováním cookies pro tyto účely lze udělit prostřednictvím cookies banneru na Webových stránkách.

Příjemci osobních údajů

Správce může využívat nástroje společnosti Google a propojení Webových stránek na sociální sítě prostřednictvím pluginů těchto sociálních sítí.

Doba zpracování Osobních údajů

Zpracování Osobních údajů může být:

 • Krátkodobé; zejména u cookies, které se vymažou po opuštění Webové stránky; nebo

 • Dlouhodobé; zejména u cookies, které zůstávají uložené v zařízení Subjektu údajů Webové stránky, dokud se nevymažou.

Marketing

Správce v souvislosti s provozem Internetového obchodu provádí marketingové aktivity.

Subjekt údajů:

Správce provádí marketingové aktivity zaměřené na:

 • Zájemce o uzavření Kupní smlouvy; nebo

 • Kupující, bývalé a potenciální zákazníky; nebo

 • jiné osoby, které se zajímají o Internetový obchod a zboží nabízené Správcem, (v této kapitole „Marketing“ dále jen „Subjekt údajů“).

Kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává v souvislosti s prováděním Marketingu následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

 • Identifikační údaje Subjektu údajů; a

 • Údaje o propojení Subjektu údajů s kupujícím (zastoupení kupujícího a právní základ tohoto zastoupení); a

 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, email, adresa a další); a

 • údaje vzešlé z uzavření Kupní smlouvy a právního vztahu založeného Kupní smlouvou (druh zakoupeného zboží, platební údaje, reklamace apod.), příp. i poptáváné zboží Subjektem údajů, včetně profilace Subjektu údajů,

V této kapitole „Marketing“ dále jen „Osobních údajů“

Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 • Jiný přímý marketing než šíření elektronických obchodních sdělení; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

 • Analýza údajů Subjektu údajů v rámci věrnostního programu; právním základem tohoto zpracování je souhlas Subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Příjemci Osobních údajů

Správce může poskytovat Osobní údaje následujícím příjemcům:

 • poskytovatelům služeb v oblasti IT; a

 • poskytovatelům služeb v oblasti reklamy a marketingu.

Sociální sítě

Správce bude provádět marketingové aktivity také prostřednictvím sociálních sítí, jako např.

 • Facebook; a/nebo

 • YouTube; a/nebo

 • Instagram; a/nebo

 • Tiktok; a/nebo

Správce odkazuje na informace o zpracování osobních údajů provozovatelů těchto sociálních sítí.

Doba zpracování Osobních údajů

Zpracování Osobních údajů může být:

 • Do doby, než Subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů; nebo

 • Na dobu nezbytně nutnou pro Správce.

Správce odkazuje na informace o zpracování osobních údajů provozovatelů těchto sociálních sítí.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajů podle článku 15 GDPR; a zároveň

 • Právo na opravu podle článku 16 GDPR; a zároveň

 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle článku 17 GDPR; a zároveň

 • Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR; a zároveň

 • Právo na přenositelnost podle článku 20 GDPR; a zároveň

 • Právo vznést námitku podle článku 21 GDPR; a zároveň

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování, a to podle článku 22 GDPR;

Text GDPR je přístupný zde.

Informace o jednotlivých právech subjektů údajů a jejich uplatňování lze najít i na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to zde.

Subjekty údajů mohou podat přímo stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, emailová adresa posta@uoou.cz.

Závěr

Správce si vyhrazuje tuto informaci změnit, doplnit nebo zrušit, a to nejenom způsobem, jak byla tato informace zveřejněna nebo zpřístupněna subjektům údajů.

Správce může subjektům údajů poskytnout další informace o zpracování osobních údajů, bude-li si to vyžadovat povaha a účel zpracování osobních údajů a/nebo jiné okolnosti spojené se zpracováním osobních údajů, např. při žádosti o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takto poskytnuté informace mají přednost před informacemi uvedenými v tomto dokumentu.

Začněte svůj projekt se mnou!

Jan Haratek

K dispozici pro práci

Jan Haratek

Vytvořím Vám web, který bude fungovat!

© 2023